Centralny Organ Techniczny KSI

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego - Komendant Główny Policji

COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji  ̶ jako administrator danych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041, z późn. zm.) – dalej ustawa o SIS i VIS, rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

I. ADMISNITRATOR DANYCH

Centralny organ techniczny KSI  - Komendant Główny Policji
Dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. sekretariat: 47 72 148 79, 47 72 131 45
faks sekretariat: 47 72 129 21

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. 47 72 127 34
faks 47 72 128 73

III. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SIS I VIS

1. System Informacyjny Schengen (SIS)

Ogólne cele

Zapewnienie przy wykorzystaniu informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii, w tym utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa na terytorium państw członkowskich, a także zapewnienie stosowania postanowień:

 • rozdziału 2 tytułu V części trzeciej TFUE w odniesieniu do przepływu osób na terytorium państw członkowskich (art. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2018/1861);
 • tytułu 4 i rozdziału 5  tytułu V części trzeciej TFUE w odniesieniu  do przepływu osób na terytorium państw członkowskich (art. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 56, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2018/1862);
 • ustawa o SIS i VIS.

Dane osobowe zawarte we wpisach w SIS mogą być przetwarzane w celach innych niż te, w których wpisy te zostały dokonane, jeżeli jest to związane z konkretną sprawą i uzasadnione potrzebą w zakresie zapobiegania bezpośredniemu poważnemu zagrożeniu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego, lub gdy jest to uzasadnione poważnymi względami bezpieczeństwa narodowego lub koniecznością zapobieżenia poważnym przestępstwom.

2Wizowy System Informacyjny (VIS)

Cele ogólne określają:

 • rozporządzenie (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60-81) – rozporządzenie ws. VIS;
 • decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213, z 15.6.2004, s. 5–7);
 • decyzja Rady (WE) Nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz. Urz. UE L 218/129 z 2008 r.) – decyzja ws. VIS;
 • ustawa o SIS i VIS.

Ogólny cel VIS został wskazany w art. 2 rozporządzenia ws. VIS, do którego należy poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawa współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi o wnioskach i związanych z nimi decyzjach, w celu m. in.:

 1. uproszczenia procedury składania wniosków wizowych; 
 2. zapobieżenia omijaniu kryteriów służących do określania, które państwo członkowskie odpowiada za rozpatrzenie wniosku; 
 3. ułatwienia walki z nadużyciami; 
 4. ułatwienia odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw członkowskich i na terytorium państw członkowskich.

IV. Profilowanie w przypadku przetwarzania danych VIS

Decyzje podejmowane przez właściwe organy w celu rozpatrzenia wniosku wizowego, sprawdzenia autentyczności wizy lub spełnienia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państw Członkowskich mogą się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych (art. 11 ust. 2 ustawy o SIS i VIS).

V. Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych przetwarzanych w SIS i VIS

1. art. 11 ust. 1 ustawy o SIS i VIS
Przetwarzanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

2. art. 26 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 125, z późn. zm.), zwana dalej ustawą  p.d.o.z.p.

Nie przekazuje się żądanych informacji w odpowiedzi na wniosek oraz nie udostępnia danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 2. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 3. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 4. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 6. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Jednakże administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje w przypadku gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

3. art. 3 - 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), zwana dalej ustawą ODO w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej RODO oraz z uwzględnieniem art. 11 ustawy o SIS i VIS.

Powyższe prawa do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikające z RODO są realizowane z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do żądanych informacji oraz danych osobowych oraz z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z  ww. przepisów.

4. art. 67 ust. 3 rozporządzenia 2018/1862 oraz art. 53 ust. 3 rozporządzenia 2018/1861.

Państwo członkowskie podejmuje decyzję o nieprzekazywaniu całości lub części informacji osobie, której dane dotyczą, zgodnie z prawem krajowym, w zakresie – a także przez tak długi okres – w jakim takie częściowe lub całkowite ograniczenie stanowi niezbędny i proporcjonalny środek w społeczeństwie demokratycznym, przy należytym uwzględnieniu praw podstawowych i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, po to aby:

 • uniemożliwić utrudnianie prowadzenia urzędowych lub sądowych dochodzeń, postępowań przygotowawczych lub procedur;
 • uniemożliwić utrudnianie zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych lub ich ścigania lub wykonywania kar;
 • chronić bezpieczeństwo publiczne;
 • chronić bezpieczeństwo narodowe;
 • chronić prawa i wolności innych osób.

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym państwo członkowskie bez zbędnej zwłoki informuje na piśmie osobę, której dane dotyczą, o odmowie lub ograniczeniu dostępu oraz o powodach takiej odmowy lub takiego ograniczenia. Informacje takie można pominąć, jeżeli ich przekazanie godziłoby w którykolwiek z celów określonych w lit. a-e akapitu pierwszego. Państwo członkowskie informuje osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej przed sądem.

VI. WARUNKI FORMALNE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SIS I VIS

PRAWO OSÓB DO INFORMACJI – informacja ogólna

1.  Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • dostępu do własnych danych osobowych;
 • sprostowania własnych nieprawidłowych danych/korekty błędnych danych;
 • usunięcia  własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie dodanych danych osobowych (złożonej przez osobę pokrzywdzoną przywłaszczeniem tożsamości na uzupełnienie danych SIS), wyłącznie w przypadku przetwarzania danych dodatkowych wprowadzonych w celu:
  • umożliwienia właściwemu organowi odróżnienia osoby, której tożsamość została przywłaszczona, od osoby, której ma dotyczyć wpis,
  • umożliwienia osobie, której tożsamość została przywłaszczona, udowodnienia swojej tożsamości i wykazania, że jej tożsamość została przywłaszczona.

2. Osoba może być reprezentowana przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kpa, tj.:

 • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
 • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
 • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN (SIS)

1.    Wniosek o dostęp do własnych danych osobowych przetwarzanych w SIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania);
 5. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawa p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

2. Wniosek o sprostowanie własnych nieprawidłowych danych, usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem w SIS oraz wycofanie zgody na przetwarzanie dodanych danych osobowych (złożonej przez osobę pokrzywdzoną przywłaszczeniem tożsamości na uzupełnienie danych SIS).

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku z uzasadnieniem:
  • w przypadku sprostowania własnych nieprawidłowych danych przetwarzanych w SIS, proszę podać, jakie dane należy sprostować lub jakie są nieprawdzie i podać dane poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku;
  • w przypadku usunięcia własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem w SIS proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność usunięcia tych danych;
  • w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie dodanych danych osobowych, (złożonej przez osobę pokrzywdzoną przywłaszczeniem tożsamości na uzupełnienie danych SIS) proszę we wniosku wyraźnie wskazać, że zgoda na przetwarzanie ww. danych z SIS została wycofana;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania);
 5. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

3. Wniosek do COT KSI można skierować:

a) drogą pocztową:
Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Polska

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/elektroniczna-skrzynka/11424,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

4. Wzór wniosku:

W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych w SIS
 

WIZOWY SYSTEM INFORMACYJNY (VIS)

1. Wniosek o dostęp do własnych danych osobowych przetwarzanych w VIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać: 

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator  może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

2. Wniosek o korektę błędnych danych przetwarzanych w VIS i usunięcie własnych danych osobowych bezprawnie przetwarzanych w VIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku z uzasadnieniem:
  • w przypadku korekty błędnych danych przetwarzanych w VIS, niezgodnych ze stanem faktycznym, proszę podać, jakie dane należy sprostować lub jakie są nieprawdzie i podać dane poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku;
  • w przypadku usunięcia danych osobowych bezprawnie przetwarzanych w VIS proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność usunięcia tych danych;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

3. Wniosek do COT KSI można skierować:

a) drogą pocztową :
Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Polska

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/elektroniczna-skrzynka/11424,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

4. Wzór wniosku:

W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych w VIS

DANE KONTAKTOWE
- W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD SKŁADANIA WNIOSKÓW DO COT KSI

Telefon :
47 72 153 11
47 72 153 36
47 72 137 67
47 72 138 04

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

I. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe informacje na stronie https://www.uodo.gov.pl/

II. Skargę do PUODO można skierować:
a) drogą pocztową:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 


Akty prawne

Formularze

Metryczka

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka WO BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry