SWD - System Wspomagania Dowodzenia Policji - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD Policji)

SWD Policji – System Wspomagania Dowodzenia Policji

 

Komendant Główny Policji jako administrator danych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji.

 1. Administrator danych

 Komendant Główny Policji

 Dane kontaktowe:

 ul. Puławska 148/150,

02 – 624 Warszawa

tel. sekretariat 47 72 148 79

faks sekretariat 47 72 129 21

         2. Inspektor Ochrony Danych

 Dane kontaktowe:

 ul. Puławska 148/150,

02 – 624 Warszawa

tel. 47 72 127 34

faks 47 72 128 73

email: iod.kgp@policja.gov.pl

 

3.Cele przetwarzania danych osobowych w zbiorze SWD Policji.

 

Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

 1. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

Określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360):

 1. ewidencjonowanie i dokumentowanie przyjmowanych zgłoszeń o zdarzeniach oraz podjętych interwencjach;
 2. zapewnienie właściwej reakcji na zdarzenie;
 3. współdziałanie Policji z centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi służbami ratowniczymi;
 4. zabezpieczenie danych o źródłach dowodowych oraz prowadzenie analizy zagrożenia.

 

Określone w ustawie ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077):

 1. zaangażowanie właściwych zasobów ratowniczych;
 2. podjęcie działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;
 3. podjęcie działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych lub innej sieci teleinformatycznej.

 

Określone w zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji
(Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 23):

 1. bieżące rejestrowanie zgłoszeń o zdarzeniach oraz podjętych interwencji i innych działań Policji;
 2. obsługa zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego;
 3. współdziałanie Policji ze służbami ratowniczymi lub innymi podmiotami działającymi w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;
 4. koordynacja działań Policji poprzez optymalizację wykorzystania dyspozycyjnego potencjału osobowego i logistycznego;
 5. gromadzenie faktów na użytek postępowań o czyny zabronione oraz w zakresie wykrywczej funkcji analizy kryminalnej prowadzonej przez Policję.

           4. Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych przetwarzanych w SWD Policji

 Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125):

 Nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 2. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 3. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 4. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 6. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

 Administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje w przypadku, gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

 5. Warunki formalne wniosków dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w SWD Policji

 

PRAWO OSÓB DO INFORMACJI – informacja ogólna

 Zgodnie z art. 22-24 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do:

 

 1. uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane
 2. w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:
 • celu i podstawie prawnej ich przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu;
 • możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;
 • prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;
 • źródle pochodzenia danych


  3. dostępu do jej danych osobowych

  4. wystąpienia z wnioskiem do administratora o niezwłoczne:
 • uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI LUB O UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pisemny wniosek w języku polskim powinien zawierać:   

 

 1. imię i nazwisko składającego wniosek
 2. numer PESEL lub datę urodzenia
 3. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania)
 4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 5. podpis osoby składającej wniosek.

 

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

 

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa określa art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz  z 2019 r. poz. 60), tj.:

 1. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
 2. pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego
 3. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

Wniosek można skierować:

 

 1. listownie:

 

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

        b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/elektroniczna-skrzynka/11424,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

 

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości każda osoba, której dane są przetwarzane w SWD Policji ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Skargę do PUODO można skierować m.in.:

 

 1. listownie:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

        b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2020
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry