Status prawny - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.z 1990 r. Nr 30, poz. 179, z późn.zm.) Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Głównej Policji określają:

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn.zm.) pdf 624 KB)

oraz

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz. 25, z późn. zm.) (pdf  308 KB)

Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz.. 4, z późn zm.) (pdf 110 KB)

Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. z 2015 r. poz. 78, z późn. zm.) (pdf 207)

Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 13, z późn. zm.) (pdf 389 KB)

Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. z 2016 r. poz. 69, z późn. zm.) (pdf 264 KB)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. z 2017 r. poz. 44, z późn. zm.) (pdf 275 KB)

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z  2020 r. poz. 16, z późn. zm.) ( pdf 207 KB)

Zarządzenie nr 86 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. z 2022 r. poz. 218, z późn. zm.) (pdf 390 KB)

Zarządzenie nr 103 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. KGP z 2023 r. poz. 7) ( pdf 2 792 KB)

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. KGP z 2024 r. poz. 11) (pdf 2, 12 MB)

Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców. Natomiast w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego zastępców.

Na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody minister właściwy do spraw wewnętrznych. powołuje i odwołuje komendanta wojewódzkiego Policji.

Również na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje i odwołuje Komendanta Stołecznego Policji.

W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym I zastępcę.

Ponadto Komendant Główny Policji określa:

  1. szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,
  2. metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy,
  3. programy szkoleń zawodowych policjantów,
  4. szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia,
  5. szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy,
  6. zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów.

Komendant Główny Policji może tworzyć ośrodki szkolenia i szkoły policyjne oraz określa ich programy nauczania.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji jest Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2006
Data modyfikacji : 22.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry