Informacja - RODO - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie:

adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

2. Administrator wyznaczył w Komendzie Głównej Policji inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe:

inspektor ochrony danych KGP:

Urszula Chełstowska-Ogrodowicz,

adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

zastępca inspektora ochrony danych KGP:

Grażyna Makowska

adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji.

W KGP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KGP.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 23.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BBI KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka WO BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka

Nawigacja

do góry