Praktyki i staże w KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki i staże w KGP

 

W Komendzie Głównej Policji możliwa jest realizacja:

  • praktycznej nauki zawodu i studenckiej praktyki zawodowej
  • staży dla osób bezrobotnych
  • staży rehabilitacyjnych

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA

Aplikowanie na praktykę zawodową lub praktykę studencką:

1)        zapoznaj się z Zasadami odbywania praktycznej nauki zawodu i studenckiej praktyki zawodowej w Komendzie Głównej Policji (przejdź do pliku w formacie PDF / Word), zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie organizacji praktyki zawodowej i praktyki studenckiej dla uczniów i studentów krajowych szkół i uczelni;
2)        sprawdź czym zajmują się poszczególne biura KGP;
3)        sprawdź czy dane biuro KGP przyjmuje uczniów lub studentów na praktyki. Zadzwoń do wybranego biura i zapytaj;
4)        jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij właściwy formularz zgłoszeniowy (przedź do formularza na praktykę studencką w  formacie PDF / Word, przedź do formularza na praktykę zawodową w  formacie PDF / Word) i wyślij wraz z wymaganymi dokumentami do wybranego biura KGP;
5)        czekaj na odpowiedź z biura KGP.

Pozostałe załączniki:
1.        Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, korzystaniu z pełni praw publicznych - w formacie PDF / Word
2.        Oświadczenie odbywającego praktykę zawodową/praktykę studencką - w formacie PDF / Word
3.        Wzór umowy o praktyczną naukę zawodu - w formacie PDF / Word
4.        Wzór umowy o studenckie praktyki zawodowe - w formacie PDF / Word
5.        Opinia o studenckiej praktyce zawodowej- w formacie PDF / Word

STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komenda Główna Policji podjęła współpracę z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47a w realizacji projektu "Od stażysty do specjalisty: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej". Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

W latach 2013 - 2019 Komenda Główna Policji współpracowała z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w realizacji projektów dotyczących organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, w trzecim kwartale 2015 r. Komenda Główna Policji zorganizowała dwa trzymiesięczne płatne staże rehabilitacyjne w Biurze Finansów i Burze Łączności i I01nformatyki. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r.

W 2014 i 2015 r. Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczyła w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem projektu było nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach niniejszego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego delegowała stażystów, wspierała ich w aktywizacji zawodowej, a także  m. in. pokrywała koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłacała stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż była jej współpraca z Fundacją.

Podsumowując dotychczasowe działania Komendy Głównej Policji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, należy podkreślić, iż nasza instytucja w I edycji „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” zorganizowała dwa staże w Biurze Logistyki Policji KGP. Natomiast w II edycji niniejszego projektu w Komendzie Głównej Policji zorganizowano pięć staży rehabilitacyjnych, w tym: Biurze Finansów KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych KGP, Biurze Logistyki Policji KGP i Gabinecie Komendanta Głównego Policji. W następnych latach kontynuowano organizację staży rehabilitacyjnych. W III edycji projektu przyjęto dwie osoby na staże rehabilitacyjne do Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W IV edycji projektu „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” przyjęto jedną osobę na staż w Biurze do walki z Cyberprzestępczością. Łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami odbyło staże rehabilitacyjne w Komendzie Głównej Policji.

Efekty podejmowanych działań dotyczących organizacji staży rehabilitacyjnych zostały docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która przyznała Wyróżnienie dla Komendy Głównej Policji za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego dla Beneficjentów projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Doświadczenia z pierwszej edycji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

artykuł - Policja aktywizuje niepelnosprawnych

artykuł - Nowe twarze w Policji

Warto nadmienić, iż oprócz realizowanych staży rehabilitacyjnych, Komenda Główna Policji jest organizatorem staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Staż dla osób bezrobotnych (szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 1482) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Komendzie Głównej Policji bez nawiązywania z KGP stosunku pracy. Staż dla osób bezrobotnych może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Komenda Główna Policji organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Urząd Pracy kieruje do Komendy Głównej Policji osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do UP przez KGP. Staż dla osób bezrobotnych w KGP odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m. st. Warszawy a Komendą Główną Policji.

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.06.2021
Data modyfikacji : 27.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry