KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP)

KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji

 

Komendant Główny Policji jako administrator danych, zgodnie z art. 21nb ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125), zwanej dalej „ustawą o Policji”, rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

 

 1. Administrator danych

 

Komendant Główny Policji

 

Dane kontaktowe:

 

ul. Puławska 148/150,

02 – 624 Warszawa

tel. sekretariat 47 72 148 79

faks sekretariat 47 72 129 21

 

        2. Inspektor Ochrony Danych

 

Dane kontaktowe:

 

ul. Puławska 148/150,

02 – 624 Warszawa

tel. 47 72 127 34

faks 47 72 128 73

email: iod.kgp@policja.gov.pl

 

         3. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych w KSIP

 

Zgodnie z art. 21nb ust. 1 ustawy o Policji Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy System Informacyjny Policji, zwany dalej „KSIP”, będący zestawem zbiorów danych, w którym przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Celem przetwarzania danych osobowych w KSIP jest realizacja zadań ustawowych, wskazanych przede wszystkim w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

 

 

 

         4. Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych przetwarzanych w KSIP

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125):

 

Nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 2. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 3. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 4. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 6. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

 

Administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje w przypadku, gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

 

5. Warunki formalne wniosków dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w KSIP

 

PRAWO OSÓB DO INFORMACJI – informacja ogólna

 

Zgodnie z art. 22-24 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do:

 

 1. uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane
 2. w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:
 • celu i podstawie prawnej ich przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu;
 • możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;
 • prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;
 • źródle pochodzenia danych


  3. dostępu do jej danych osobowych

  4. wystąpienia z wnioskiem do administratora o niezwłoczne:
 • uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI LUB O UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pisemny wniosek w języku polskim powinien zawierać:   

 

 1. imię i nazwisko składającego wniosek
 2. numer PESEL lub datę urodzenia
 3. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania)
 4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 5. podpis osoby składającej wniosek.

 

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

 

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa określa art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz  z 2019 r. poz. 60), tj.:

 1. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
 2. pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego
 3. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

Wniosek można skierować:

 

 1. listownie:

 

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

 

       b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/elektroniczna-skrzynka/11424,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

 

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości każda osoba, której dane są przetwarzane w KSIP ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Skargę do PUODO można skierować m.in.:

 

 1. listownie:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

        b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2019
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry