Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

 

Dane kontaktowe:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych
Wydział Analizy Kryminalnej
ul. Wiśniowa 58
02-520 Warszawa
Tel.: +48 47 72 120 12 (całodobowo)
Tel.: +48 47 72 116 40
Fax: +48 47 72 118 31
e-mail: prekursory@policja.gov.pl

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013, tak jak dotychczas obowiązujące przepisy nakłada na kraje członkowskie obowiązek utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) ds. prowadzenia ogólnokrajowych systemów zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje.

Z dniem 15 sierpnia 2016 r., na podstawie ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm. w art. 145j) zostaje utworzony w Komendzie Głównej Policji Krajowy Punkt Kontaktowy. 

Do głównych zadań  Krajowego Punktu Kontaktowego należy:

 1. Obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669);
 2. Zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, o których mowa w pkt 1;
 3. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje;
 4. Korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia wykrywania sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 3, do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych;
 5. Upowszechnianie wytycznych, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, w ramach współpracy między właściwymi organami i podmiotami gospodarczymi;
 6. Wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym. 

Dodatkowo funkcjonowanie KPK reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148  z dnia 20 czerwca 2019 r.  w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE)
nr 98/2013 
ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia ich dostępności dla ogółu społeczeństwa, oraz przepisy zapewniające odpowiednie zgłaszanie podejrzanych transakcji
w ramach całego łańcucha dostaw.

Prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom:

- Zawarty w załączniku nr I do rozporządzenia UE nr 2019/1148 wykaz substancji, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, wprowadzane, posiadane lub stosowane przez nich, zarówno w postaci własnej, jak i w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe wartościom granicznym określonym w kolumnie 2 tego załącznika  lub od nich niższe, oraz w przypadku których podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży mają być zgłaszane w ciągu 24 godzin:

Nazwa substancji i stężenie granicznie:

 • Kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo                      
 • Nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo                     
 • Kwas siarkowy - stężenie graniczne 15% wagowo                  
 • Nitrometan - stężenie graniczne 16% wagowo               
 • Azotan amonu - stężenie graniczne 16% wagowo azotu pochodzącego z azotanu amonu                    
 • Chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo                  
 • Nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo
 • Chloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo
 • Nadchloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo.

Prekursory materiałów wybuchowych podlegające obowiązkowi zgłoszenia:

- Zawarty w załączniku nr II do Rozporządzenia UE nr 2019/1148 wykaz substancji, w postaci własnej lub w mieszaninach lub substancjach, w przypadku których podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży mają być zgłaszane w ciągu 24 godzin:

Nazwa substancji:

 • Heksamina   
 • Aceton       
 • Azotan potasu
 • Azotan sodu
 • Azotan wapnia
 • Azotan amonowo-wapniowy
 • Magnez, sproszkowany
 • Azotan magnezu, sześciowodny
 • Glin, sproszkowany

Pozwolenia ważnie wydane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 98/2013 pozostają ważne do upływu terminu ważności pierwotnie wskazanego w tych pozwoleniach albo do dnia 2 lutego 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zgłoszeniu podlegają:

 1. Podejrzane transakcje, której przedmiotem są substancje wymienione w załącznikach
  I i II do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148,
 2. Próby dokonania podejrzanej transakcji, której przedmiotem są substancje wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148,
 3. Zniknięcia znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II
  do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148 oraz mieszanin lub substancji zawierających
  te substancje,
 4. Kradzieże znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II
  do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148 oraz mieszanin lub substancji zawierających
  te substancje.

Wszelkie podejrzane transakcje lub próby dokonania takiej transakcji, kradzieże i zniknięcia znacznych ilości muszą być zgłoszone do Krajowego Punktu Kontaktowego w ciągu 24 godzin, w jeden z niżej wymienionych sposóbów:

 1. Bezpośrednio do KPK na adres poczty elektronicznej: prekursory@policja.gov.pl,
 2. Telefonicznie +48 47 72 120 12 (całodobowo),
 3. Telefonicznie na numer alarmowy 997 lub osobiście w jednostce Policji.

Na potrzeby zapobiegania nielegalnemu wytwarzaniu materiałów wybuchowych i jego wykrywania podmioty gospodarcze i internetowe platformy handlu elektronicznego zgłaszają podejrzaną transakcję lub próbę przeprowadzenia podejrzanej transakcji w ciągu 24 godzin od uznania jej za podejrzaną.

Podmioty gospodarcze i użytkownicy zawodowi zgłaszają znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji w ciągu 24 godzin od jego wykrycia. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przypadek zaginięcia lub kradzieży jest znaczący, biorą oni pod uwagę fakt, czy dana ilość jest nietypowa przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

Przeciętni użytkownicy, którzy nabyli prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia, zgłaszają znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom w ciągu
24 godzin od jego wykrycia.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą obowiązującej ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, prowadzone pod kierownictwem Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, podczas których między innymi analizowana jest tematyka utworzenia w Polsce systemu pozwoleń umożliwiającego udostępnianie przeciętnym użytkownikom lub wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez nich niektórych prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom w stężeniach nieprzekraczających odpowiednich górnych wartości granicznych określonych w kolumnie 3 tabeli w załączniku I rozporządzenia (UE) nr 2019/1148.

Dnia 24 czerwca 2020 r. Komisja Europejska udostępniła Wytyczne dotyczące wdrażania rozporządzenia (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, których celem jest wsparcie organów krajowych państw członkowskich, podmiotów gospodarczych oraz internetowych platform handlu elektronicznego w stosowaniu rozporządzenia (UE) 2019/1148. 

 

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 2019/1148 rozporządzenie (UE) nr 98/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 lutego 2021 r., a odesłania do uchylonego rozporządzenia (UE) nr 98/2013 traktuje się jako odesłania do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148.

 

Administrator danych, w tym danych osobowych:

 

Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148 lub aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 16 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje:

 1. Adres Komendy Głównej Policji: ul. Puławska 148/150 / 02-624 Warszawa Centrala: (022) 621 02 51 http://www.policja.pl , http://bip.kgp.policja.gov.pl
 2. Celem zbierania danych o podejrzanych transakcjach lub próbach dokonania takich transakcji, zniknięć lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych
  w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 2019/1148 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 16 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje jest bezpieczeństwo obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.
 3. Informacje, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgromadzone w systemie zgłaszania, udostępnia się na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie następującym podmiotom: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Inspekcji Handlowej, Służbie Celnej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
 4. Osobom zgłaszającym dane do systemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Osoba zgłaszająca na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych ma obowiązek podania swoich danych tj.:
 • imię i nazwisko,
 • nazwę i adres wykonywania działalności lub siedziby,
 • ewentualnie inne dane teleadresowe.

Komendant Główny Policji w zakresie działania systemu wyznacza:

 1. Administratora technicznego - odpowiedzialny Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP,
 2. Administratora merytorycznego - odpowiedzialny Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

 

Przepisy prawne:

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2016
Data modyfikacji : 03.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry