Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Broni Alarmowej i Sygnałowej

Dane kontaktowe:

Komenda Główna Policji

Biuro Prewencji

Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi

Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi

Tel. +48 47 72 120 08

Fax. +48 47 72 142 20

e-mail: kpk.bas@policja.gov.pl

Zgodnie z przepisem art. 47m ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1545 i z 2021 r., poz. 1329) Komendant Główny Policji jest zobowiązany do prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Broni Alarmowej i Sygnałowej.

Do zadań ww. Punktu Kontaktowego należy:

  1. wykonywanie obowiązku Komendanta Głównego Policji w zakresie prowadzenia rejestru broni alarmowej i sygnałowej,
  2. ewidencjonowanie wyników kontroli, przeprowadzanych przez podmiot uprawniony,
  3. przekazywanie punktom kontaktowym utworzonym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, na ich wniosek, informacji z rejestru broni alarmowej i sygnałowej, informacji o wynikach kontroli, o której mowa w art. 47j ust. 4, oraz występowanie z wnioskami o udzielenie takich informacji,
  4. ewidencjonowanie oświadczeń przedsiębiorców o:
  • spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 47a, przy wytwarzaniu określonego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej – raz do roku, licząc od dnia wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;
  • liczbie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w ostatnim okresie rozliczeniowym egzemplarzy broni alarmowej i sygnałowej, określonego typu i modelu.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1545 i z 2021 r., poz. 1329),
  • dyrektywa Wykonawcza Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U.UE.L.2019.15.22).

English version: National Contact Point for Alarm and Signal Weapon

 

Metryczka

Data publikacji : 01.12.2021
Data modyfikacji : 01.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry