Dostęp do informacji publicznej - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KGP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

  1. plik w formacie. doc

  2. plik w formacie. pdf

Nasz adres:

Wydział do spraw Parlamentarnych, Informacji Publicznej

i Obsługi Kancelaryjnej

Biuro Prawne

Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

fax 47 72 134 75

e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Portal Otwartych Danych

Zasoby publikowane przez Komendę Główną Policji w portalu Otwartych Danych dostępne są pod adresem https://dane.gov.pl/pl/institution/27,komenda-glowna-policji

 

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Policji (KGP) z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.
- e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 09.01.2006
Data modyfikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry